Gratis verzending vanaf 50 euro

Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Reliance wear

1. Reliance wear: Reliance wear , gevestigd te Gouda onder KvK nr. 77967275.
2. Klant: degene met wie Reliance wear een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Reliance wear en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Reliance wear.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

2. Prijzen

 1. Alle prijzen die Reliance wear hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Reliance wear hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Reliance wear te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Reliance wear niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen in redelijkheid aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

3. Aanbetaling en borg

 1. Wanneer het factuur bedrag voor de klant hoger is dan 500 euro dient de klant een aanbetaling te doen van 25% van het totale factuur bedrag.
 2. Wanneer er paskleding geleverd wordt dient deze volledig betaald te worden voor ontvangst, dit bedrag zal later in mindering worden gebracht op het uiteindelijke factuurbedrag.
 3. Eventuele paskleding die speciaal voor de klant besteld is maar niet wordt afgenomen wordt ook volledig in rekening gebracht en geleverd aan de klant.

4. Speciaal gemaakte producten

 1. Wanneer de klant een product laat bedrukken dat normaal niet in het assortiment voorkomt vervalt het recht op retouren.
 2. De klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van het ontwerp. Dit dient volgens de door Reliance wear vermelde standaarden te zijn.
 3. Reliance wear streeft er naar binnen twee werkdagen het ontwerpen te controleren en goed te keuren.
 4. Wanneer het ontwerp niet van voldoende kwaliteit blijkt, maar de klant de kleding al besteld wenst voor goedkeuring van het ontwerp dan dient de bestelde kleding volledig afgenomen te worden.
 5. Bij bedrukking van een ontwerp ontvangt de klant een (digitale) drukproef van het te drukken product. Na goedkeuring vervalt het recht om aanpassingen te maken en dient alle kleding te worden afgenomen, ook wanneer de goedgekeurde drukproef toch niet naar wens is achteraf.
 6. Reliance wear behoudt zich het recht om te alle tijde ontwerpen of opdrachten te weigeren wanneer zij dit niet voor mogelijk houdt om uit te voeren.

5. Monsters/modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

6. Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Reliance wear gerechtigd 10% van het factuurbedrag per twee weken in rekening te brengen als boete vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van de periode van twee weken voor de hele periode wordt gerekend.
 2. Er wordt volgens de landelijke richtlijnen incassokosten altijd minimaal 40 euro in rekening gebracht.
 3. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Reliance wear.
 4. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Reliance wear zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Reliance wear op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 7. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Reliance wear, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Reliance wear te betalen.

7. Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Reliance wear gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Reliance wear roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Reliance wear, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

8 Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat snel kan bederven
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast (bijvoorbeeld designs specifiek voor de consument ontworpen en gemaakt), zoals genoemd in artikel 4.
  • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan om het moment dat de consument het product heeft ontvangen.
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@reliancewear.onpressidium.com, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Reliance
  wear, https://reliancewear.nl/contact, kan worden gedownload.
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Reliance wear, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 5. De kosten voor retourneren komen niet voor rekening van Reliance wear indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 6. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Reliance wear deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Reliance wear heeft geretourneerd.

9. Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

10. Retentierecht

 1. Reliance wear kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Reliance wear heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Reliance wear.
 3. Reliance wear is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van het retentierecht.

11. Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Reliance wear te verrekenen met een vordering op Reliance wear.

12. Eigendomsvoorbehoud

 1. Reliance wear blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Reliance wear op grond van wat voor met Reliance
  wear gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Reliance wear zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Reliance wear een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Reliance wear het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

13. Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Reliance wear, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Reliance wear het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisers verzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Reliance wear kan tegenwerpen.

14. Levertijd

 1. De door Reliance wear opgegeven levertijden op de site zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Reliance wear.

15. Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

16. Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

17. Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Reliance wear niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Reliance wear, bij gebreke waarvan Reliance wear niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

18. Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

19. Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

20. Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
  • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
  • het product is nog niet gebruikt
 2. Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen, zoals in artikel 4, of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

21. Vrijwaring

De klant vrijwaart Reliance wear tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Reliance wear geleverde producten en/of diensten en/of verpakkingen.

22. Klachten

 1. De klant dient een door Reliance wear geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Reliance wear daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Reliance wear uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Reliance wear in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Reliance wear gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

23. Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Reliance wear.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Reliance wear ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

24. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Reliance wear een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Reliance wear verschuldigd zijn.

25. Aansprakelijkheid Reliance wear

 1. Reliance wear is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Reliance wear aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Reliance wear is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Reliance wear aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

26. Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Reliance wear vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

27. Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Reliance wear toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Reliance wear niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Reliance wear in verzuim is.
 3. Reliance wear heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Reliance wear kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

28. Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
  van Reliance wear in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Reliance wear kan worden toegerekend in een van de wil van Reliance wear onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Reliance wear kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Reliance wear 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Reliance wear er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Reliance wear is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

29. Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst indien overeenkomstig aan.

30. Wijziging algemene voorwaarden

 1. Reliance wear is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Reliance wear zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden deovereenkomst op te zeggen.

31. Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Reliance wear.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

32. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Reliance wear bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

33. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Reliance wear is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 26 juni 2020.

Bijgewerkt op 11 augustus 2021.

Voor het laatst bijgewerkt op 11 mei 2022.

Copyright © 2024 Reliancewear
magnifiercrossmenuchevron-down